Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.glamsklep.pl

§ 1 Informacje ogólne

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.glamsklep.pl prowadzony jest przez Katarzynę Skrzypiec prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, pod firmą:

Biżu ARTeria Katarzyna Skrzypiec

ul. Żeromskiego 9/79

01-887 Warszawa

NIP 5242636017

REGON 361523840

adres poczty elektronicznej kontakt@glamsklep.pl

 1. Sklep internetowy www.glamsklep.pl, zwany dalej Sklepem Internetowym, prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu na podstawie niniejszego regulaminu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2 Podstawowe pojęcia

 1. Strona internetowa sklepu-    oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie www.glamsklep.pl
 2. Dni – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 3. Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;
 4. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu
 5. Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:  a) Pocztę Polską S.A z siedzibą w Warszawie         
 6. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa
 7. Konto Klienta- oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta
 8. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 9. Login- oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym
 10. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin. 
 11. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego
 12. Sprzedawca - oznacza Katarzynę Skrzypiec prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Biżu ARTeria Katarzyna Skrzypiec z siedzibą w Warszawie (01-889), ul. Żeromskiego 9/79, NIP: 5242636017, REGON: 361523840, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
 13. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
 14. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą

§ 3 Rejestracja

 1. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
 2. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
 3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
 4. Po wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym, potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta

 § 4 Zamówienia

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia "KOSZYK" pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „ZAMAWIAM I PŁACĘ”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia
 5. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
 6. Po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 ust. 4 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 7. Warunkiem wysłania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę

§ 5 Płatności

 1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze podane są w złotych polskich i stanowią ceny brutto (zawierają podatek VAT) .Ceny nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

- przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy.

- przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności.

- płatność Kartą płatniczą:

 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

- gotówką przy odbiorze osobistym.

 1.  Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych zgodnie z odrębnymi regulaminami promocji lub zasadami uwidocznionymi dla wybranych produktów. Akcje promocyjne nie wpływają na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą obowiązywania promocji. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej

§ 6 Czas realizacji zamówienia

 1. Sprzedawca po otrzymaniu płatności jest zobowiązany do realizacji zamówienia w terminie do trzech dni roboczych
 2. W przypadku wydłużenia czasu realizacji zamówienia, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta za pomocą poczty elektronicznej, lub wiadomości sms, jeśli Klient podał swój numer telefonu przy składaniu zamówienia.
 3. Czas realizacji zamówienia zostaje liczony od momentu otrzymania zapłaty za zamówienie.
 4. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 5. W przypadku odbioru osobistego Sprzedawca ustala termin realizacji zamówienia z Klientem.

§ 7 Dostawa

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
 2. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni Roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.
 3. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych.
 4. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 5. W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 6. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 7. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru, po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
 8. Sprzedawca, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon (dowód sprzedaży) obejmującą dostarczane Towary

§ 8 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres kontakt@glamsklep.pl wraz z podaniem numeru zamówienia, którego dotyczy
 2. Sprzedawca, rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej wpłynięcia.
 3. Reklamowany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres firmy ul. Żeromskiego 9/79, 01-887 Warszawa
 4. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysłanych na koszt Sprzedawcy i za pobraniem.
 5. W ramach rozpatrywanej reklamacji Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pozbawiany wad, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasu magazynowego), Sprzedawca zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.
 6. W przypadku uznania reklamacji koszty przesłania towaru wolnego od wad ponosi Sprzedawca.

§ 9 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta
 3. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, które zostanie przesłane na adres mailowy Klienta, po uprzednim powiadomieniu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu kwotę równej cenie zakupionych towarów, wraz z kosztami dostawy do Klienta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru .
 5. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 6. Zwracany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres Sprzedawcy w oryginalnym opakowaniu: ul. Żeromskiego 9/79, 01-887 Warszawa
 7. Zwracany produkt musi być kompletny i nie może nosić śladów użycia czy uszkodzenia.
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu kwoty równej cenie towarów zapłaconej przez klienta, widniejącej na dokumencie sprzedaży ( paragonie) wraz z kosztami dostawy do Klienta. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni (od dnia otrzymania przesyłki ze zwracanym towarem), przelewem bankowym na wskazane przez klienta w formularzu zwrotu konto bankowe. Koszt odesłania towaru przez klienta nie podlega zwrotowi.
 9. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§ 10 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta.
 4. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 5. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
 6. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostaw

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta
 3. Korzystanie ze strony internetowej www.glamsklep.pl  jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i Polityki Prywatności(Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych) 
 4. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie
 5. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem umowy pomiędzy Sprzedawcą a Klientem jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Klienta.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm

 

 

ZAKAZ KOPIOWANIA I ROZPOWSZECHNIANIA ZDJĘĆ ORAZ OPISÓW. ZDJĘCIA SĄ WŁASNOŚCIĄ FIRMY  Biżu ARTeria Katarzyna Skrzypiec sklep www.glamsklep.pl   autorstwa. Katarzyny Skrzypiec

 

Informujemy, że opisy zdjęcia nie mogą być kopiowane, przetwarzane i rozpowszechniane w całości lub w części bez naszej zgody jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich. Podstawa prawna Dz.U.94  nr 24 poz.83,sprost:Dz.U.94 nr43 poz 170.Zdjęcia są w 100% naszego autorstwa i stanowią naszą własność. Wszelkiego rodzaju kopiowanie, wystawianie czy jakiekolwiek używanie naszych zdjęć w celu zarobkowym lub prywatnym bez naszej zgody jest przestępstwem karanym przez prawo.

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl